| by admin | No comments

ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Тхыгъэ нэхъыфIу ахэм хэтри Уи закъуэ пхуауса къысфIощI. Тут Заур Ар си къэшэнщ Ар щытащ Сэрмакъ къуажэм щызэхэт хозяйствэм и зоотехник нэхъыжьу, жылэм и парт зэгухьэныгъэм и пашэу, хозяйствэм и унафэщIым Iэщ гъэхъунымкIэ и къуэдзэу. Къаныкъуэ Заринэ, Чурей Дыжьын ГъэзащIэ уи адэ-анэм я хьэкъыр! Быным я дунейр яхуэзыгъэнэху, я гъащIэр яхуэзыгъэIэфI анэ псоми дохъуэхъу махуэшхуэмкIэ.

Добавил: Mokasa
Размер: 15.61 Mb
Скачали: 90460
Формат: ZIP архив

Ваша Музыка

Сценарий торжественной линейки «День Героев Отечества». ПщIэрэ нэмысрэ яхуищIу, я гумрэ я псэмрэ дыхьэу ядэпсэуащ Хьэлимэт гуащэ-тхьэмадэм. Зыгуэр къыпщыщIамэ, зи цIэ къипIуэр арат.

Алимрэ Жаннэрэ щIалитIрэ хъыджэбзитхурэ яIэщ.

Скачать Си Анэ Дахэ Си Анэ 1Эф1 mp3 бесплатно

Мэзыхьэ Борис Мэзыхьэ Борис 6. Адыгагъэр ди адыгэм Къыдалъхуауэ къыдок1уэк1ыр. Анэр уи щIыб къыдэтыху, сыт хуэдэ ныбжьым уитми, усабийщ. ПхытIыкI Юрэ Гъуэлъыжыгъуэ Внеклассное мероприятие в ГПД к празднику «1 Мая» класс. Адыгагъэ, адыгэ хабзэ, адыгэ нэмыс.

Азамат ПХЕШХОВ

Къэрмокъуэ Мухьэмэд Гупсысэ щэхухэр Бзэм и къулеягъыр зэхегъэщ1эн, лъэпкъыр ф1ыуэ ялъагъуу,иригушхуэу къэгъэхъунымк1э гъэсэныгъэ лэжьыгъэ ядегъэк1уэк1ын.

  ПЕСНЯ МЫ ПОВЕСИМ ШАРИКИ А ПОТОМ ФОНАРИКИ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Шэвлокъуэ Пётр Шэвлокъуэ Пётр Вындыжь Марие Iэхэр КIарэ Альбинэ «КъудамэщIэ» уи1эмо япэ тхылъ 1.

Нало Заур Адыгэбзэр мэбзэрабзэ Тхэн щIэзыдзагъащIэхэм я адыгэ сайт Абы и зы щапхъэщ Жаннэ и бынхэм псоми яхуэфIыпсрэ екIупсу яхуригъэд адыгэ фащэр — ди лъэпкъ дамыгъэр. Мэлэчыпхъу Мэлэчыпхъу зытраIуам зэрыдэкIуа Гъубж Мухьэдин Гъубж Мухьэдин Джатэгъэжь Владимир Джатэгъэжь Владимир Жыжьэу бгъэтIылъыр благъэу къощтэж. Адыгэ уэрэдыр здынэмысрэ зи щхьэфэ имы1эбэрэ гъуэтыгъуейщ. Тхьэмокъуэ Бэрасбий Тхьэмокъуэ Бэрасбий 6.

ЩэкIуэгъуэм и р Анэм и махуэщ — АДЫГЭ ПСАЛЪЭ — ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

Анэм быныр и зэхуэдэщ. Внеклассное мероприятие в ГПД к празднику «День матери» класс. Хьэдзагуэ Борис Хьэдзагуэ Борис Езыгъэк1уэк1ым — Ди хабзэм и фащэ нэхъыф1, нэхъапэ дыдэхэм ящыщщ адыгагъэмрэ адыгэ нэмысымрэ 1ыгъыныр, гъэзэщ1эныр.

Щоджэн Хьэсэн Щоджэн Хьэсэн 8. КъытеIэбакъым си щхьэфэм сэ зэи АдэIэ щабэ жыхуаIэр.

Жамбэч Рабия «КъудамэщIэ» — япэ тхылъ 1. Аслъэн Iэсият Бжьыхьэ жэщ Бейтыгъуэн ФатIимэ ГъащIэм къыддытетщ Ар лъыр зыгъэжанщ,ц1ыхур зыгъэдахэщ,хьэл-щэн дахэрди лъэпкъым и 1эдэбагъыр,и щэныф1агъыр на1уэ къэзыщ1щ. Жэуаплыныгъэ зыпылъ IэнатIэхэм пэрыт и щхьэгъусэм Хьэлимэт зэрыхъукIэ щхьэщихащ унагъуэ Iуэхухэри быныр пIыным, гъэсэным, егъэджэным епха къалэнхэм ящыщ куэди.

  ЖОРАБЕК ВАЙ ВАЙ ВАЙ МР3 СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Похожие файлы